header

header

onsdag 10 januari 2018

Rape and After: The Counseling Path - Emma Tyler Harrison

If you would like to read the Review in English, please scroll down. You´ll finns it after the Swedish text (Thanks to my cousin Lotta who helped with the translation).


Jag fick den här boken och läste den precis när #metoo exploderade, när upprop efter upprop vrålade i sociala medier och nyheter. Jag läste vittnesmål i varje ledig stund och den här boken blev en del av det.Rape and After - The Counselling Path är skriven under pseudonym och det finns en god anledning till det. Helvetet som den här kvinnan lever i är nämligen inte helt och hållet över och det är av säkerhetsskäl som hon skriver under tagen identitet.Med det sagt så vill jag påtala att allt jag skriver om författaren är godkänt av henne. Anledningen till att jag har fått boken är  att jag känner författaren även om jag inte har träffat henne IRL. Våra vägar korsades för några år sedan tack vare släktforskning. Min pappas morfars bror Viktor utvandrade till Kanada och bildade familj där. Viktor är författarens farfar.Boken är en mix av självbiografisk berättelse, tips och råd till utsatta kvinnor, en del i författarens egen process i att hantera det hon har varit och är med om samt beskrivning av terapi.Emma Tyler Harrison lever i Kanada. När hon var gravid med sin dotter skiljde hon sig från sin våldsamme make och skaffade en lägenhet i ett flerfamiljshus. Eftersom hon bodde på 16:e våningen så tänkte hon att ingen såg in i hennes lägenhet och när hon var höggravid så gick hon gärna omkring hemma utan kläder. Det visade sig dock att hon var iakttagen. En natt ringde hennes telefon och en mansröst sa " Ta på dig kläder", "Jag kan se att du är naken". Telefonsamtalen fortsatte på nätterna och en natt så hörde hon att någon var vid hennes ytterdörr och försökte titta in genom brevinkastet. Hon kontaktade naturligtvis polisen och anmälde händelsen. Ett par dagar senare fick hon ett samtal från polisen om att de fått tag på den skyldige som lovat att inte besvära henne mer. Frågan är bara om samtalet verkligen kom från polisen...År efter år fortsätter märkliga saker att hända. Emma flyttar mellan olika städer, byter jobb och så vidare men känslan av att någon befinner sig i hennes hem, iakttar henne och till och med besöker henne, drogar henne och våldtar henne fortsätter under åren. Emma har helt enkelt fått en aggressiv stalker på halsen men han är så pass sofistikerad och använder metoder som gör att såväl hon som hennes familj tvivlar på henne och hennes upplevelse. Under vissa perioder, som kan sträcka sig över ett par år, så närmar han sig henne inte men så händer något som triggar igång hans beteende.

Jag läser en hel del skräck och deckare men det Emma beskriver i boken är på riktigt! Det här är äkta skräck och boken skrämmer mig. Jag blir imponerad av att hon har orkat och vågar skriva den och dela med sig av sina erfarenheter.

Via gruppterapi så träffar Emma andra kvinnor som blivit utsatta av stalking, våldtäkt och sexuella trakasserier. Vi får även ta del av vissa av deras historier. Som en del i processen att förstå vad hon är med om så går Emma i terapi, hon kontaktar forskare på området och hon börjar skriva på den här boken.

Som jag nämnde tidigare så är boken inte enbart en skildring av hennes upplevelser. Det innehåller fakta om stalking och annat sexuellt aggressivt beteende som är bra för kvinnor att känna till. Den innehåller även råd till utsatta kvinnor, de kommer här (men läs boken så får ni lära er mer!)


  1. Lita på dina instinkter
  2. Ring polisen om du känner att du befinner dig i omedelbar fara
  3. För dagbok och logga all kontakt med stalkern. Dokumentera även all kontakt med polisen och polisrapporter.
  4. Spara e-mails, sms, meddelanden, foton etc som du får av stalkern
  5. Sök hjälp hos kvinnojour eller liknande organisation.

Det här är en viktig bok så LÄS DEN!

Boken är utgiven av Magnetewan Books som är ett bokförlag som ger ut böcker som behandlar sk kvinnofrågor och kvinnors historia. Det här är den andra boken som förlaget ger ut. Du kan beställa boken direkt från bokförlaget genom att maila dem på RadioLadies@shaw.ca eller skriva ett PM till dem på Facebooksidan (klicka på länken ⬅️ så hittar du dit)
Rape and After: The Counseling Path - Emma Tyler Harrison


I received this book and read it right when #metoo exploded, when lists of victims were loudly broadcasted one after another in social media and in the news. I read testimonials during all my free time, and this book became a part of it for me.


 Rape and After - The Counseling Path is written under a pseudonym, and there are good reasons for that. The hell that this woman lived has not yet ended, and for security reasons she writes under an assumed identity.


 With that said, I want to underscore that everything I write about the author has been approved by her. The reason I received the book is that I know the author, even though I have not met her in real life. Our roads crossed a few years ago thanks to genealogy research. My father's grandfather's brother Viktor emigrated to Canada and formed a family there. So the author is my second cousin once removed.


 The book mixes autobiographical stories with tips and advice for vulnerable women - as part of the author's own process for managing what she has been and is experiencing - as well as with descriptions of talk therapy.


Emma Tyler Harrison lives in Canada. While pregnant with her daughter, she separated from her violent husband and moved into a high-rise apartment building. Since she lived on the 16th floor, she thought that nobody could see into her apartment. So while heavily pregnant, she liked to walk around at home without wearing clothes. However, it turned out that she was being observed. One night her phone rang, and a man's voice said "Put clothes on," "I can see you're naked." The night-time phone called continued, and one night she heard someone at her front door trying to look in through the mail slot. Of course she contacted the police and reported the incident. A couple of days later, she received a call from the police saying that they had caught the guilty party, who promised not to bother her anymore. The question is if that call really came from the police.


 Year after year, strange things continue to happen. Emma moves between different cities, changes jobs and so on. But the feeling that someone is there in her home - watching her and visiting her, drugging her and raping her - continues over the years. Simply, Emma has an aggressive stalker on her hands, but he is so sophisticated and uses methods that force both her and her family to doubt her and her experiences. During certain time periods, which may extend over a couple of years, he does not approach her. But then something happens that triggers his behavior.


 I read a lot of horror and mystery novels, but what Emma describes in this book is true! This is real horror, and the book scares me. I am impressed that she has been able to cope, and that she dared to write about it and share her experiences.


 Through group therapy, Emma meets other women who have also been subjected to stalking, rape, and sexual harassment. We get to know some of their stories as well. As part of the process of gaining a better understanding of what has happened to her, Emma is in therapy, she is in contact with researchers in the field, and she begins writing this book.


 As I mentioned earlier, the book is not merely a portrayal of her experiences. It contains facts about stalking and other sexually aggressive behaviors that are good for women to know. It also contains advice to vulnerable women, as follows (but read the book and you will learn more!)


  • Trust your instincts
  • Call the police if you feel you are in immediate danger
  • Keep a diary, and log all contact with the stalker. Document all contact with the police and any police reports as well.
  • Save emails, text messages, direct messages, photos, etc. that you receive from the stalker
  • Find help at a women’s shelter or at similar organizations
This is an important book, READ IT!


The book is published by Magnetewan Books, a book publisher who publishes books dealing with women's issues and women's history. This is the second book published by them. You can order the book directly from the publisher by emailing them at RadioLadies@shaw.ca, or by writing a direct message to them on their Facebook page (click on the link).Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...